Ett samarbete mellan

Leksand och Rättviks kommun

Search

Meny

Hem

Integration

Inom VIA-förvaltningen finns Integrationsenheten som arbetar i Leksand och Rättviks kommun med personer anvisade från Migrationsverket.

Inom VIA-förvaltningen i finns Integrationsenheten som arbetar i Leksand och Rättviks kommun med personer anvisade från Migrationsverket.

Antalet anvisade till respektive kommun är grundat på:

 – kommunens storlek

 – arbetsmarknadsläge

 – det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn

 – antal asylsökande som redan vistas i kommunen

 

Kommuntal (antal anvisade) gäller både kvotflyktingar och skyddsbehövande från Ukraina.

Mottagningen sköts av VIA-förvaltningens Integrationsenhet men Leksand och Rättviks kommun, tillsammans med Regionen, har ett gemensamt ansvar för att säkerställa behov av utbildning, bostad, vård och omsorg och annat socialt stöd.

Kvotflykting

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land. Så snart en kvotflykting har fått uppehållstillstånd och bosatt sig i Sverige gäller samma rättigheter och skyldigheter som för alla andra invånare. Kvotflyktingar är inom etableringen i 24månader och är då aktuella inom integrationsenheten.

Skydds­behövande från Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina aktiverades EU:s massflyktsdirektiv den 4 mars 2022. Massflyktsdirektivet ger personer som flyr från Ukraina rätt att få tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. En person som har sökt eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn men omfattas inte av skolplikten och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

VIA-förvaltningens Integrations­enhet

Integrationsenheten i Leksand-Rättviks kommun stöttar 64st kvotflyktingar och 42st skyddsbehövande från Ukraina. Totalt så arbetar vi med 106 personer

Kommuntal för 2024 är beräknat till: 16st kvotflyktingar och 21st skyddsbehövande från Ukraina

Integrationsenheten är behjälplig vid ankomst till anvisad kommun och i kontakt med olika myndigheter.

 – Inreda boende inför ankomst

 – Anmäla till förskola, skola och gymnasiet

 – Anmäla och eventuellt besöka tillsammans med individen:

  • Asylhälsan
  • Region dalarna
  • Försäkringskassan
  • Svenska för invandrare (SFI)
  • Arbetsförmedlingen
  • Pension myndigheten
  • Skatteverket
  • Migrationsverket
  • Banken

Integrationsenhetens uppgift under etableringsperiodens 24 månader är att stötta och lotsa individerna ut i samhället. 

VIA-förvaltningens stöd till skyddsbehövande

Integrationsenheten ombesörjer bostad och är behjälplig i kontakt med skola för barn och ungdomar. Barn och ungdomar från Ukraina omfattas ej av skolplikt.

Från mars 2023 erbjuder Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik yrkesinriktad SFI-undervisning för ukrainare.

Olika myndigheters ansvar till kvotflyktingar

Migrationsverket matchar och anvisar nyanlända som omfattas av bosättningslagen till kommunerna. Det vill säga kvotflyktingar som har uppehållstillstånd innan inresa till Sverige samt de asylsökande som har fått uppehållstillstånd, som vid tidpunkten för uppehållstillståndet bodde på verkets tillfälliga bostäder och som behöver hjälp med bosättning. Migrationsverket beslutar och betalar ut statlig ersättning till kommuner och regioner för vissa kostnader de har för personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för den nyanländes etablering på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Myndigheten ansvarar för att de nyanlända får tillgång till etableringsprogrammet samt att en handlingsplan upprättas för den nyanlände.

Försäkringskassan beslutar och betalar ut etableringsersättning förutsatt att den nyanlände är inskriven hos Arbetsförmedlingen och ingår i etableringsprogrammet. Myndigheten fattar också beslut om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.

Regionerna tillhandahåller hälso- och sjukvård. Regionerna erbjuder också hälsoundersökningar för nyanlända.

Länsstyrelsen ska verka för att det finns kapacitet och beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända samt verka för regional samverkan i sammanhanget. Länsstyrelserna ska främja regional samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända samt följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på både regional och kommunal nivå. Det kan exempelvis handla om insatser som samhällsorientering, språkundervisning och att stärka civilsamhällets roll.

Även idéburna organisationer och föreningar spelar en stor och viktig roll för att välkomna och stödja nyanlända personer i Leksand och Rättvik.

Vill du kontakta integrations­enheten?